• Slide 1

รายการแข่งขัน

การแข่งขันกรีฑา

เริ่มแข่งขันเวลา 08:00น. ณ สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

การแข่งขันกรีฑานักศึกษา

ที่ รายการ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1วิ่ง 800 เมตรนักศึกษาชาย สามเหลี่ยมมรกตนครชัยบุรินทร์สามเหลี่ยมมรกต
2วิ่ง 800 เมตรนักศึกษาหญิง สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตภูธานี
3วิ่ง 400 เมตรนักศึกษาชาย สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตสนม
4วิ่ง 400 เมตรนักศึกษาหญิง สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตสนม
5วิ่ง 100 เมตรนักศึกษาชาย สามเหลี่ยมมรกตสนมนครชัยบุริทนร์
6วิ่ง 100 เมตรนักศึกษาหญิง สามเหลี่ยมมรกตภูธานีสามเหลี่ยมมรกต
7วิ่ง 200 เมตรนักศึกษาชาย ภูธานีสามเหลี่ยมมรกตร้อยแก่นสาร
8วิ่ง 200 เมตรนักศึกษาหญิง สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกต
9วิ่ง 4x400 เมตรนักศึกษาชาย สามเหลี่ยมมรกตนครชัยบุรินทร์สนม
10วิ่ง 4x400 เมตรนักศึกษาหญิง สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตสนม
11วิ่ง 4x100 เมตรนักศึกษาชาย สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตสนม
12วิ่ง 4x100 เมตรนักศึกษาหญิง สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตภูธานี
13วิ่ง 1,500 เมตรนักศึกษาชาย สามเหลี่ยมมรกตสนมสามเหลี่ยมมรกต
14วิ่ง 1,500 เมตรนักศึกษาหญิง สามเหลี่ยมมรกตภูธานีสนม

การแข่งขันกรีฑาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ รายการ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1วิ่ง 800 เมตรครูชาย นครชัยบุรินทร์นครชัยบุรินทร์สนม
2วิ่ง 800 เมตรครูหญิง นครชัยบุรินทร์สามเหลี่ยมมรกตสนม
3วิ่ง 400 เมตรครูชาย นครชัยบุรินทร์สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกต
4วิ่ง 400 เมตรครูหญิง สามเหลี่ยมมรกตสนมสามเหลี่ยมมรกต
5วิ่ง 100 เมตรครูชาย สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตภูธานี
6วิ่ง 100 เมตรครูหญิง สามเหลี่ยมมรกตสนมสามเหลี่ยมมรกต
7วิ่ง 200 เมตรครูชาย ภูธานีสนมนครชัยบุรินทร์
8วิ่ง 200 เมตรครูหญิง สนมสามเหลี่ยมมรกตภูธานี
9วิ่ง 4x400 เมตรครูชาย สามเหลี่ยมมรกตนครชัยบุรินทร์ภูธานี
10วิ่ง 4x400 เมตรครูหญิง สามเหลี่ยมมรกตนครชัยบุรินทร์สนม
11วิ่ง 4x100 เมตรครูชาย นครชัยบุรินทร์สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกต
12วิ่ง 4x100 เมตรครูหญิง สามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตนครชัยบุรินทร์

การแข่งขันกรีฑาผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด

ที่ รายการ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1วิ่ง 400 เมตรผอ.กศน.อำเภอชาย สามเหลี่ยมมรกตร้อยแก่นสารนครชัยบุรินทร์
2วิ่ง 400 เมตรผอ.กศน.อำเภอหญิง สามเหลี่ยมมรกตภูธานีสามเหลี่ยมมรกต
3วิ่ง 100 เมตรผอ.กศน.จังหวัดชาย ภูธานีร้อยแก่นสารสนม
4วิ่ง 100 เมตรผอ.กศน.จังหวัดหญิง สนมภูธานีภูธานี
5วิ่ง 200 เมตรผอ.กศน.จังหวัดชาย สามเหลี่ยมมรกตนครชัยบุรินทร์นครชัยบุรินทร์
6วิ่ง 200 เมตรผอ.กศน.จังหวัดหญิง ร้อยแก่นสารสามเหลี่ยมมรกตร้อยแก่นสาร
7วิ่ง 4x400 เมตรผอ.กศน.อำเภอชาย นครชัยบุรินทร์ร้อยแก่นสารสามเหลี่ยมมรกต
8วิ่ง 4x400 เมตรผอ.กศน.อำเภอหญิง ภูธานีร้อยแก่นสารสามเหลี่ยมมรกต

การแข่งขันฟุตบอล

การแข่งขันฟุตบอลนักศึกษา

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1สามเหลี่ยมมรกตสนมคัดเลือกคู่ที่ 1 สามเหลี่ยมมรกต31สนม
2นครชัยบุรินทร์ภูธานีคัดเลือกคู่ที่ 2 นครชัยบุรินทร์56ภูธานี
3สามเหลี่ยมมรกตร้อยแก่นสารคัดเลือกคู่ที่ 3 สามเหลี่ยมมรกต80ร้อยแก่นสาร
4นครชัยบุรินทร์ร้อยแก่นสารชิงอันดับที่ 3 นครชัยบุรินทร์12ร้อยแก่นสาร
5ภูธานีสามเหลี่ยมมรกตชิงชนะเลิศ ภูธานี16สามเหลี่ยมมรกต

การแข่งขันฟุตบอลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1ร้อยแก่นสารนครชัยบุรินทร์คัดเลือกคู่ที่ 1 ร้อยแก่นสาร13นครชัยบุรินทร์
2สนมภูธานีคัดเลือกคู่ที่ 2 สนม14ภูธานี
3นครชัยบุรินทร์สามเหลี่ยมมรกตคัดเลือกคู่ที่ 3 นครชัยบุรินทร์78สามเหลี่ยมมรกต
4สนมนครชัยบุรินทร์ชิงอันดับที่ 3 สนม12นครชัยบุรินทร์
5สามเหลี่ยมมรกตภูธานีชิงชนะเลิศ สามเหลี่ยมมรกต54ภูธานี

การแข่งขันเซปักตะกร้อ

การแข่งขันเซปักตะกร้อนักศึกษาชาย

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1ร้อยแก่นสารสามเหลี่ยมมรกตคัดเลือกคู่ที่ 1 ร้อยแก่นสาร12สามเหลี่ยมมรกต
2ภูธานีนครชัยบุรินทร์คัดเลือกคู่ที่ 2 ภูธานี20นครชัยบุรินทร์
3สามเหลี่ยมมรกตสนมคัดเลือกคู่ที่ 3 สามเหลี่ยมมรกต20สนม
4นครชัยบุรินทร์สนมชิงอันดับที่ 3 นครชัยบุรินทร์20สนม
5ภูธานีสามเหลี่ยมมรกตชิงชนะเลิศ ภูธานี20สามเหลี่ยมมรกต

การแข่งขันเซปักตะกร้อนักศึกษาหญิง

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1ร้อยแก่นสารนครชัยบุรินทร์คัดเลือกคู่ที่ 1 ร้อยแก่นสาร02นครชัยบุรินทร์
2สนมสามเหลี่ยมมรกตคัดเลือกคู่ที่ 2 สนม02สามเหลี่ยมมรกต
3นครชัยบุรินทร์ภูธานีคัดเลือกคู่ที่ 3 นครชัยบุรินทร์20ภูธานี
4สนมภูธานีชิงอันดับที่ 3 สนม20ภูธานี
5สามเหลี่ยมมรกตนครชัยบุรินทร์ชิงชนะเลิศ สามเหลี่ยมมรกต20นครชัยบุรินทร์

การแข่งขันเซปักตะกร้อครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1นครชัยบุรินทร์ร้อยแก่นสารคัดเลือกคู่ที่ 1 นครชัยบุรินทร์02ร้อยแก่นสาร
2ภูธานีสนมคัดเลือกคู่ที่ 2 ภูธานี20สนม
3ร้อยแก่นสารสามเหลี่ยมมรกตคัดเลือกคู่ที่ 3 ร้อยแก่นสาร21สามเหลี่ยมมรกต
4สนมสามเหลี่ยมมรกตชิงอันดับที่ 3 สนม20สามเหลี่ยมมรกต
5ร้อยแก่นสารภูธานีชิงชนะเลิศ ร้อยแก่นสาร02ภูธานี

การแข่งขันเซปักตะกร้อครูและบุคลากรทางการศึกษาหญิง

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1นครชัยบุรินทร์ร้อยแก่นสารคัดเลือกคู่ที่ 1 นครชับบุรินทร์20ร้อยแก่นสาร
2ภูธานีสนมคัดเลือกคู่ที่ 2 ภูธานี12สนม
3นครชับุรินทร์สามเหลี่ยมมรกตคัดเลือกคู่ที่ 3 นครชัยบุรินทร์20สามเหลี่ยมมรกต
4ภูธานีสามเหลี่ยมมรกตชิงอันดับที่ 3 ภูธานี20สามเหลี่ยมมรกต
5สนมนครชัยบุรินทร์ชิงชนะเลิศ สนม20นครชัยบุรินทร์

การแข่งขันวอลเลย์บอล

การแข่งขันวอลเลย์บอลนักศึกษาชาย

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1ภูธานีนครชับุรินทร์คัดเลือกคู่ที่ 1 ภูธานี20นครชัยบุรินทร์
2สนมสามเหลี่ยมมรกตคัดเลือกคู่ที่ 2 สนม20สามเหลี่ยมมรกต
3ภูธานีร้อยแก่นสารคัดเลือกคู่ที่ 3 ภูธานี20ร้อยแก่นสาร
4สามเหลี่ยมมรกตร้อยแก่นสารชิงอันดับที่ 3 สามเหลี่ยมมรกต02ร้อยแก่นสาร
5สนมภูธานีชิงชนะเลิศ สนม20ภูธานี

การแข่งขันวอลเลย์บอลนักศึกษาหญิง

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1สามเหลี่ยมมรกตนครชัยบุรินทร์คัดเลือกคู่ที่ 1 สามเหลี่ยมมรกต20นครชัยบุรินทร์
2ภูธานีสนมคัดเลือกคู่ที่ 2 ภูธานี20สนม
3สามเหลี่ยมมรกตร้อยแก่นสารคัดเลือกคู่ที่ 3 สามเหลี่ยมมรกต21ร้อยแก่นสาร
4สนมร้อยแก่นสารชิงอันดับที่ 3 สนม02ร้อยแก่นสาร
5ภูธานีสามเหลี่ยมมรกตชิงชนะเลิศ ภูธานี02สามเหลี่ยมมรกต

การแข่งขันวอลเลย์บอลครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1สามเหลี่ยมมรกตภูธานีคัดเลือกคู่ที่ 1 สามเหลี่ยมมรกต02ภูธานี
2นครชัยบุรินทร์สนมคัดเลือกคู่ที่ 2 นครชัยบุรินทร์20สนม
3ภูธานีร้อยแก่นสารคัดเลือกคู่ที่ 3 ภูธานี02ร้อยแก่นสาร
4สนมภูธานีชิงอันดับที่ 3 สนม02ภูธานี
5นครชัยบุรินทร์ร้อยแก่นสารชิงชนะเลิศ นครชัยบุรินทร์21ร้อยแก่นสาร

การแข่งขันวอลเลย์บอลครูและบุคลากรทางการศึกษาหญิง

ที่ คู่แข่งขัน รอบการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1สามเหลี่ยมมรกตภูธานีคัดเลือกคู่ที่ 1 สามเหลี่ยมมรกต02ภูธานี
2นครชัยบุรินทร์ร้อยแก่นสารคัดเลือกคู่ที่ 2 นครชัยบุรินทร์02ร้อยแก่นสาร
3ภูธานีสนมคัดเลือกคู่ที่ 3 ภูธานี20สนม
4นครชัยบุรินทร์สนมชิงอันดับที่ 3 นครชัยบุรินทร์20สนม
5ร้อยแก่นสารภูธานีชิงชนะเลิศ ร้อยแก่นสาร21ภูธานี

การแข่งขันเปตอง

การแข่งขันเปตองนักศึกษาชาย (แข่งขันแบบพบกันหมด)

ที่ ผู้แข่งขัน อันดับที่
1นครชัยบุรินทร์1
2ภูธานี2
3สามเหลี่ยมมรกต3
4ร้อยแก่นสาร4
5สนม5

การแข่งขันเปตองนักศึกษาหญิง (แข่งขันแบบพบกันหมด)

ที่ ผู้แข่งขัน อันดับที่
1สนม1
2สามเหลี่ยมมรกต2
3ร้อยแก่นสาร3
4ภูธานี4
5นครชัยบุรินทร์5

การแข่งขันเปตองนักศึกษาผสม (พิการ)

ที่ ผู้แข่งขัน อันดับที่
1สามเหลี่ยมมรกต1
2ร้อยแก่นสาร2
3ภูธานี3
4สนม4
5นครชัยบุริทร์5

การแข่งขันเปตองครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย (แข่งขันแบบพบกันหมด)

ที่ ผู้แข่งขัน อันดับที่
1ร้อยแก่นสาร1
2สนม2
3ภูธานี3
4สามเหลี่ยม4
5นครชัยบุรินทร์5

การแข่งขันเปตองครูและบุคลากรทางการศึกษาหญิง (แข่งขันแบบพบกันหมด)

ที่ ผู้แข่งขัน อันดับที่
1ร้อยแก่นสาร1
2สนม2
3สามเหลี่ยมมรกต3
4ภูธานี4
5นครชัยบุรินทร์5